DC Health Logo

_________________________________________________________________________________

Đăng ký trước tiêm chủng COVID-19/Vi-rút corona

Để đăng ký trước tiêm chủng COVID-19/Vi-rút corona, vui lòng điền vào bảng câu hỏi bắt buộc để Sở Y tế DC có thể thu thập thông tin về việc quý vị sẵn sàng tiêm chủng COVID-19/Vi-rút corona. Sau khi đã đăng ký, Sở Y tế DC sẽ liên hệ với quý vị khi đã đến phiên quý vị đặt lịch hẹn tiêm chủng. Quý vị sẽ cần cung cấp các chi tiết sau:

demographic info icon

Chi tiết nhân khẩu học:

Như chủng tộc, dân tộc, giới tính, tuổi tác

medical history icon

Tiền sử bệnh:

Thông tin về bệnh hiện tại/trước đây và dị ứng

Covid history icon

Tiền sử COVID-19/Vi-rút corona:

Tiền sử của bất kỳ trường hợp nhiễm COVID-19/Vi-rút corona nào, xét nghiệm hoặc tiêm chủng

Thông tin liên lạc:

Chi tiết liên lạc của quý vị

Nếu quý vị sống ở Maryland, hãy đăng ký trước tại covidvax.maryland.gov hoặc gọi 1-855-634-6829​

Nếu quý vị sống ở Virginia, hãy đăng ký trước tại vaccinate.virginia.gov hoặc gọi 1-877-829-4682​

Để biết thêm thông tin về cách đặt lịch hẹn tiêm phòng tại Washington, DC, vui lòng truy cập coronavirus.dc.gov/vaccinatedc